ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brushcom B.V., gevestigd en zaakdoende te Oss (5349TA) aan de Angelenweg 51. Brushcom zal worden aangeduid als ”verkoper”.

 

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes, aanbiedingen en verkoopovereenkomsten door Brushcom gedaan, respectievelijk aangegaan met koper zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Indien met koper (tevens) wordt overeengekomen dat Brushcom bepaalde diensten en/of werkzaamheden zal verrichten, zijn ook op het verrichten van die diensten en werkzaamheden uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
1.2. Indien en voor zover koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Onder ‘koper’ moet in deze voorwaarden tevens worden verstaan: ‘opdrachtgever’, voor zover het niet (louter) om een verkoopovereenkomst gaat.

 

2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Brushcom, hoe ook genaamd, zijn vrijblijvend en dienen beschouwd te worden als een uitnodiging om een door Brushcom nog te aanvaarden opdracht te geven of aanbod te doen. Aanvaarding door Brushcom, en het tot stand komen van de overeenkomst, vindt plaats door schriftelijke opdrachtbevestiging door Brushcom dan wel door feitelijke uitvoering van de opdracht door Brushcom.
2.2. Offertes worden maximaal gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
2.3. Door het geven van een opdracht, het doen van een aanbod of door aanvaarding, moet blijken dat koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden.
2.4. Indien in de opdracht, het aanbod of de aanvaarding zijdens koper, voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand, indien Brushcom koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Brushcom en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6. Gegevens in drukwerken of reclamemateriaal verstrekt door of afkomstig van Brushcom zijn vrijblijvend, binden niet, en zijn aan wijzigingen onderhevig.

 

3. Wijzigingen

3.1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen koper en Brushcom zijn overeengekomen.
3.2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3.3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 16 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

 

4. Montage

4.1. Eventuele kosten van montage en inwerkstelling zijn niet inbegrepen bij de koopprijzen.
4.2. Montage wordt in rekening gebracht op basis van het thans geldend uurtarief van Brushcom.

 

5. Keuring

5.1. Indien is overeengekomen, dat koper de goederen ter plaatse van Brushcom dan wel ter plaatse van koper of elders (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de tien werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door koper te zijn aanvaard.
5.2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van koper.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. Indien Brushcom aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2. Brushcom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brushcom is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6.3. Indien Brushcom aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Brushcom beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.4. Aansprakelijkheid van Brushcom is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
6.5. Brushcom is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Brushcom aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Brushcom toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Brushcom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Brushcom.
6.8. Koper vrijwaart Brushcom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Brushcom toerekenbaar is. Indien Brushcom uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden Brushcom zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Brushcom, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Brushcom en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

 

7. Overmacht

7.1. Brushcom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt
7.2. Van overmacht aan de zijde van Brushcom is sprake, indien Brushcom na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Brushcom als bij derden, van wie Brushcom de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Brushcom ontstaan.
7.3. Tevens onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Brushcom door haar leverancier.
7.4. Brushcom kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.5. Voor zover Brushcom ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brushcom gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

8. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst.

8.1. Brushcom is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Brushcom ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen, indien koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van koper niet langer van Brushcom kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
8.2. Voorts is Brushcom bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Brushcom kan worden gevergd.
8.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Brushcom op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Brushcom de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.4. Indien Brushcom tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8.5. Indien de ontbinding aan koper toerekenbaar is, is koper gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8.6. Indien koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Brushcom gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8.7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Brushcom vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Brushcom op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

9. Transport, levering, risico, invoerrechten

9.1. De door Brushcom opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij een niet tijdige levering dient Brushcom derhalve in gebreke te worden gesteld en dient aan Brushcom alsnog een redelijke nadere termijn voor levering toegestaan te worden. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot enige aanspraak van koper of schadevergoeding.
9.2. Wanneer de bestemming van de te leveren zaken binnen Nederland ligt, geldt hetgeen in dit lid is bepaald. Bij een orderbedrag gelijk aan of hoger dan € 500,- exclusief btw, zijn de transportkosten bij de prijs inbegrepen. Brushcom zal zorg dragen voor een verzekerd transport. In het geval het orderbedrag lager is dan € 500,- exclusief btw, komen de transportkosten voor rekening van koper. Indien koper de keuze maakt voor een niet-verzekerd transport, komt dit voor risico van koper. Brushcom is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge hiervan.
9.3. Wanneer de bestemming van de te leveren zaken buiten Nederland ligt, geldt hetgeen in dit lid is bepaald. De transportkosten komen voor rekening van koper. Het staat koper vrij de zaken al dan niet verzekerd te laten vervoeren. Indien koper de keuze maakt voor niet-verzekerd transport, komt dit voor risico van koper. Brushcom is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge hiervan. Eventuele invoerrechten komen voor rekening van koper.
9.4. Levering vindt plaats af magazijn, tenzij anders overeengekomen. Het risico van verlies of beschadiging van deze zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken voor verzending in de fabriek of magazijn van Brushcom gereed staan en zulks is gemeld aan koper, indien koper zelf voor transport zorgdraagt.

 

10. Opslag

10.1. Indien om welke reden dan ook koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Brushcom, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze bij koper bezorgd zijn.
10.2. Koper is verplicht aan Brushcom de opslagkosten volgens het bij Brushcom gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

11. Eigendomsovergang en risico

11.1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op koper overgaan bij aflevering op de overeengekomen plaats binnen Nederland.
11.2. Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Brushcom zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op koper over, zodra koper aan al zijn verplichtingen jegens Brushcom heeft voldaan.
11.3. Indien er gerede twijfel bij Brushcom bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is Brushcom bevoegd de bezorging van zaken ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Brushcom door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
11.4. Als Brushcom op verzoek van koper overeenkomstig het bepaalde in art. 10 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom blijven van Brushcom en voor diens risico blijven, totdat de zaken bij koper zijn bezorgd en afgeleverd.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Brushcom behoudt zich de auteursrechten en eventuele andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten voor op door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en offertes. Al deze gegevens blijven eigendom van Brushcom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

 

13. Prijs

13.1. De door Brushcom genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft Brushcom het recht die verhoging aan koper door te berekenen.
13.2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten dan wel belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Brushcom de goederen heeft gekocht.

 

14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Betaling van de door Brushcom verzonden of afgegeven facturen dient te geschieden binnen 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hetzij contant hetzij op een door verkoper aangegeven bankrekening.
14.2. Koper heeft geen recht op verrekening.
14.3. Bij niet tijdige betaling is koper van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling nodig is. Over het verschuldigde bedrag is vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 1 % per maand verschuldigd. Gedeelten van een maand worden hierbij als hele maand gerekend.
14.4. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke welke door Brushcom moeten worden gemaakt ter bewaring c.q, uitoefening van diens rechten jegens koper, komen voor rekening van koper. Ingeval van niet tijdige betaling van openstaande facturen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen met een minimum bedrag van € 60,-.

 

15. Toepasselijk recht

15.1. Op alle overeenkomsten van koop en verkoop dan wel andere overeenkomsten die daar mee samenhangen, is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

 

16. Geschillen

16.1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
16.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
16.3. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

Contact

Jan van Leest

Jan-van-Leest

Customer Service

+31 (0)412-691555
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rutger Berendsen

Rutger-Berendsen

Account Manager

+31 (0)6-48756725
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Top

Angelenweg 51 | 5349 TA Oss | Nederland | T +31 412 691 555 | F +31 412 691 251 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.